PRAKTICKÁ SLOVENČINA

Ergänzung: Arbeitsblätter

ebook audio

Arbeitsblätter

zum Lehrbuch PRAKTICKÁ SLOVENČINA:


Die Arbeitsblätter sind eine lose Sammlung und können je nach Schwerpunkt einer Grammatikkategorie oder einem Thema zugeordnet werden. Die Schwierigkeitsstufe wird mit Sternchen angegeben, wobei *=leicht, **=mittel, ***=schwierig ist.

Es gibt derzeit 87 fertige Arbeitsblätter, weitere folgen. Die nachfolgend angegebenen Arbeitsblätter in elektronischer Form können Kunden gratis unter office@slowakisch.co.at anfordern.

Sortiert nach Thema/Grammatik:
* AKUZATÍV sg.
* AKUZATÍV sg. (maskulinum)
* PLURÁL (NOMINATÍV A AKUZATÍV)
* PLURÁL (NOMINATÍV A AKUZATÍV)
* NOMINATÍV a AKUZATÍV pl.
* AKUZAÍV pl.
* NOMINATÍV A AKUZATÍV – SUBJEKT A OBJEKT
* GENITÍV sg. (SUBST.)
* GENITÍV sg. (SUBST.)
* KAM a ODKIAĽ? GENITÍV sg..
* GENITÍV sg.
** GENITÍV pl. (SUBST.)
** GENITÍV pl. (ADJ.)
** GENITÍV pl. (SUBST. a ADJ.)
** GENITÍV pl. a VERBÁ
** POSESÍVNY GENITÍV VERSUS POSESÍVNE ADJEKTÍVA
* LOKÁL sg.
** LOKÁL pl.
** KDE? KAM? ODKIAĽ? - GENITÍV a LOKÁL sg
** KAM? a KDE? – prepozície do, na, v
* INŠTRUMENTÁL sg.
* INŠTRUMENTÁL sg.
* INŠTRUMENTÁL pl.
** INŠTRUMENTÁL a NOMINATÍV
* DATÍV sg.
* DATÍV pl.
** DATÍV A AKUZATÍV - OBJEKT
** DEKLINÁCIA (G,A,L,I sg) – MASKULÍNUM neživotné
** DEKLINÁCIA (G, A, L, Isg)- FEMININUM
** DEKLINÁCIA (G, A, L, Isg)- NEUTRUM
* FREKVENTOVANÉ ADJEKTÍVA
* POSESÍVNE ADJEKTÍVA
* GRADÁCIA A POROVNÁVANIE
* KOMPARATÍV A SUPERLATÍV
** KOMPARATÍV A SUPERLATÍV V AKUZATÍVE A GENITÍVE
* GRADÁCIA - verzia A
* GRADÁCIA - verzia B
* PRVÉ VERBÁ – A
* PRVÉ VERBÁ – B
* FREKVENTOVANÉ VERBA - verzia A
* FREKVENTOVANÉ VERBA - verzia B
* FREKVENTOVANÉ VERBÁ A OBJEKT
* FREKVENTOVANÉ VERBÁ A OBJEKT
* FREKVENTOVANÉ VERBÁ A OBJEKT
* VERBÁ SO SUFIXOM –OVAŤ (prezens)
* VERBÁ SO SUFIXOM –OVAŤ (prezens a preteritum)
* VERBÁ – MINULÝ ČAS
* VERBÁ – MINULÝ ČAS
* VERBÁ – MINULÝ ČAS
* VERBÁ – MINULÝ ČAS
** VERBÁ - MINULÝ ČAS – SKÚSENOSTI
** PRÁCA A ŠTÚDIUM
** MINULÝ ČAS – RODINNÝ ŽIVOT
** VERBÁ - IMPERATÍV
** REFLEXÍVNE VERBÁ, "SA" A "SI"
** SPOJKA aby A SPOJKA či
** KONDICIONÁL
** KONDICIONÁL
* FREKVENTOVANÉ VERBÁ V SPOJENIACH
*** PERFEKTUM A IMPERFEKTUM - PREFIXÁCIA
** PERFEKTUM A IMPERFEKTUM
*** PERFEKTUM A IMPERFEKTUM
** BUDÚCI ČAS
** ADVERBIÁ
* FREKVENTOVANÉ ADVERBIÁ A NEURČITÉ NUMERÁLIÁ
** ADVERBIÁ
** POSESÍVNE PRONOMINÁ (aj SVOJ)
*** POSESÍVNE PRONOMINÁ SVOJ, JEHO A JEJ
* OPYTOVACIE ZÁMENÁ
* OPYTOVACIE ZÁMENÁ
** OPYTOVACIE ZÁMENÁ - AKUZATÍV
** OSOBNÉ ZÁMENÁ – AKUZATÍV
** OSOBNÉ ZÁMENÁ – AKUZATÍV
** OSOBNÉ ZÁMENÁ – AKUZATÍV
** OSOBNÉ ZÁMENÁ – GENITÍV
** OSOBNÉ ZÁMENÁ – DATÍV
** OSOBNÉ ZÁMENÁ – LOKÁL
** OSOBNÉ ZÁMENÁ – INŠTRUMENTÁL
*** VŠETKY OSOBNÉ ZÁMENÁ
*** VŠETKY OSOBNÉ ZÁMENÁ
*** VŠETKY OSOBNÉ ZÁMENÁ A
*** VŠETKY OSOBNÉ ZÁMENÁ B
** DVOJITÁ NEGÁCIA
*** VZŤAŽNÉ VETY
* KTORÝ?
** PREDLOŽKY
** PREDLOŽKY - KDE?
** PREDLOŽKY – KAM? KDE?
** PREDLOŽKY – KAM? KDE?
* OTÁZKY
* OTÁZKY
** OTÁZKY
** DEKLINÁCIA
** DEMINUTÍVA
** SLOVNÁ ZÁSOBA
* SLOVNÁ ZÁSOBA – ŠPEDÍCIA
* SLOVNÁ ZÁSOBA – ADJEKTÍVA
*** SLOVNÁ ZÁSOBA – CHARAKTERISTIKA
* “SMALLTALK“
* POCÍTAME
** NA ULICI
* KAVIAREŇ
* KAVIAREŇ - ROZSTRIHANÝ DIALÓG
* NÁVŠTEVA
** FIRMA - NOVÝ TERMÍN
* NÁVŠTEVA VO FIRME - SLOVNÍK
* NÁVŠTEVA VO FIRME - DOPĹŇANIE SLOVNÍKA
** OBCHODY A SLUŽBY
** NAKUPUJEME
** KDE MÁM OKULIARE?
** HOTEL
* RODINA
** GEOGRAFIA SLOVENSKA
** VIANOCE
** ZVIERATÁ
** NA FARME
** ĽUDSKÉ TELO A
** ĽUDSKÉ TELO B
* PRVÉ VERBÁ – KONVERZÁCIA
** VOĽNÝ ČAS A KULTÚRNE ZÁUJMY
** VOĽNÝ ČAS A ŠPORTOVÉ ZÁUJMY
** CESTOVANIE